Prosjekt Isfjorden – it`s a wrap.

8. september seilte Polar Girl ut i retning Kap Wijk med siste toktet for Prosjekt Isfjorden. Kap Wijk hadde besøk av bamsemor med 2 unger og dermed ble det til slutt plan C til Phantomodden, etter en liten svipptur innom plan B, Bohemannflya. Men så var det Yoldiabukta da.. – der isen lå tett.

Phantomodden var ikke dekket av søppel – heldigvis. Men det var nok til at det ble samlet inn flere big bager. Det er trist at vi finner mer eller mindre plast og marint søppel på hver eneste strand vi har besøkt i Isfjorden. Problemet er et faktum!

Vi hadde et fantastisk utgangspunkt for å kunne analysere mye av søpla vi fant på de 8 strendene vi har besøkt. Desverre ble materialet som var samlet inn kastet ved en feil på avfallsanlegget. Dermed står vi uten forskningsresultater etter Prosjekt Isfjorden og mye arbeid gikk til spille.
Men det skal ikke ta hovedfokus. For hovedmålet er fortsatt nådd. Vi har ryddet marint søppel fra strender i Isfjorden og vi har en helt annen forståelse av hvilke utfordringer vi har i nærmiljøet nå, enn for noen måneder siden. Til syvende og sist er det budskapet som må opp og frem. Vi må slutte å forbruke i de mengder det gjøres i dag, og vi må for all del slutte å kaste søppel i naturen.

Vi sender en ekstra stor takk til alle som har bidratt til å rydde strandsøppel i regi av Prosjekt Isfjorden. Uten den frivillige innsatsen ville det ikke vært mulig. Det har vært både plan A-B-C og D. Vi har tatt vurderingene underveis. Samlet har vi tatt opp ekstremt mye marint søppel fra Isfjorden. Vi kan være stolte av det som er oppnådd og vi skal fortsette jobben som er startet.

Det har vært fantastisk å jobbe med koordinatorer, isbjørnvakter og deltakere. Takk til Polar Girl, Svalbard Catering og øvrige samarbeidspartnere.

Nå gjenstår etterarbeidet med rapportskriving og ikke minst få oversikt over hvor mye marint søppel vi faktisk har samlet inn.

Takk for engasjementet.

Project Isfjorden – it`s a wrap.

September 8th, Polar Girl sailed towards Kap Wijk with the last crew of Project Isfjorden. Kap Wijk had a visit of polarbearmum with 2 cubs, and eventually it became Plan C to Phantomodden, after a little swift ride through plan B, Bohemannflya. But then it was Yoldiabukta .. – where the ice layed tight.

Phantomodden was not covered by garbage – fortunately. But it was enough to fill several big bags. It is sad that we find more or less plastic and marine garbage on every beach we have visited in the Isfjord. The problem is a fact!

We had a great base for analyzing a lot of trash we found on the 8 beaches we visited. Unfortunately, the material collected was thrown by a failure at the waste facility. This means that we have no research results for Project Isfjorden and a lot of work was without resaults.
But it should not be the main focus. For the main goal is still reached. We have cleared marine garbage from beaches in the Isfjord and we have a completely different understanding of the challenges we have in the local community now, than a few months ago. Ultimately, it’s the message that must go up and forth. We must stop consuming in the amounts it is being made today, and we must stop throwing garbage in the nature.

We would like to send an extra big thank you to all who have helped to clean up marine litter from the beaches during Project Isfjorden. Without the voluntary effort it would not have been possible. There have been plan A-B-C and D. We have taken the assessments along the way. Overall, we have taken up a lot of marine litter from Isfjorden. We can be proud of what has been achieved and we will continue the job that has started.

It has been great to work with coordinators, polarbearguards and participants. Thanks to Polar Girl, Svalbard Catering and other collaborators.

Now ist time to start working on the report and get the results of how much marine litter we have actually collected.

Thank you for your dedication.